top of page

 KOORDINÁCIA | KONTROLA | KVALITA 

O spoločnosti:

Minulosť a súčasnosť:

Akciová spoločnosť RED vznikla v roku 1997 pod obchodným menom I.B.TE. Slovakia, spol. s r. o. /ďalej len RED/ a počas celej svojej existencie sme stabilným partnerom pre obchodný styk. Svoje podnikateľské aktivity sme spočiatku orientovali výlučne na dovoz a obchod so stavebnými materiálmi, neskôr sa RED stala materskou bunkou celej skupiny spoločností, ktoré majú rozmanitú škálu podnikateľských aktivít.

 

V dcérskom portfóliu sa nachádza reklamná agentúra, stavebné firmy, zámočnícka výroba a najmä široká sieť developerských projektov. Na základe výraznej narastajúcej dominancie developerskej činnosti sa vyprofiloval aj názov firmy RED - REAL ESTATE DEVELOPMENT. Rýchly nárast objemu developerských príležitostí v našom portfóliu vytvoril prirodzenú požiadavku na co-financovanie vlastných zdrojov, čím sa vytvoril nový segment - investovanie. 

 

Dnes pasívne ovládame portfólio dcérskych spoločností, okrem tých, ktoré sa zaoberajú developmentom, kde sme 100%-ne aktívni. Máme za sebou viaceré ukončené projekty odovzdané do užívania, pričom sme takto získali potrebné skúsenosti, ktoré aplikujeme pri nových ambicióznejších výzvach.

 

Postupným profilovaním a špecializáciou na development a výstavbu rezidenčných budov nabrala spoločnosť skúsenosti a dnes disponujeme vlastným projektovým a manažérskym tímom a širokým okruhom konzultantov a spolupracujúcich firiem.

 

Ako moderná a dynamická spoločnosť pociťujeme potreby prispôsobovať sa súčasným požiadavkám zákazníka a preto inovujeme svoje vnútorné procesy. Teraz sa už ako vyprofilovaná spoločnosť sústreďujeme výlučne na získavanie nových developerských projektov. Doterajšie úspešné akvizície nám už teraz priniesli do nášho portfólia prevádzkové objekty, ktoré spravujeme, prenajímame, či využívame na našu bežnú prevádzkovú činnosť.

Prelom a definitívne zacielenie, a to na sektor nájomného bývania, nám priniesla  až spolupráca s novým partnerom – Štátnym fondom rozvoja bývania /ďalej len ŠFRB/. Vďaka tejto kooperácií sme do firemného zázemia získali objemné zákazky spolu aj s úplnou stabilitou, keďže ide o spoluprácu s verejnou správou, ktorá je istotou pre priehľadné obchodovanie. Spočiatku sa jednalo o stavebné zákazky v segmente obnovy bytových domov. No väčším úspechom bolo až uzatvorenie zmlúv so samosprávami o výstavbe nájomných bytových domov financovaných práve zo ŠFRB. Ambíciou ŠFRB je z veľkej časti poskytnúť nové bývanie pre ľudí, ktorí nebudú zaťažení úvermi, pri ktorých musia založiť nehnuteľnosť. Dopyt po nájomných bytoch má stále stúpajúci trend a je nevyhnutným riešením bytovej otázky, a to nielen pre samosprávy, ale aj pre právnické osoby (developerov), ktorí majú víziu uplatnenia sa na realitnom trhu aj v budúcnosti.

 

Dlhodobá vízia RED je stnhať sa uznávaným lídrom v developmente nájomného bývania a vybudovať  vlastný realitný fond.

Počas celého vývoja RED vždy išlo o postupné zisťovanie logických potrieb, ktoré zabezpečia realizáciu predstáv podľa dopytu trhu, ako aj investorov. Pre zaistenie, ako aj následný rozvoj našej efektivity vieme, že platí, že vzájomná a korektná spolupráca je najdôležitejšia. Preto sme pripravení prijať každú výzvu, ktorá nás a naše služby posúva dopredu. Niekoľkoročné skúsenosti manažmentu jednoznačne dokladujú absolútnu dôležitosť jedného významného faktora – koordinácie. Koordinácia je alfou a omegou úspechu v developmente, čím sa celá naša spoločnosť riadi. Na základe správnej, včasnej a logickej koordinácie dokážeme vytvoriť pre klienta pridanú hodnotu. Každé  aj dobre skoordinované dielo potrebuje neustálu kontrolu. Táto nevyhnutná činnosť je rovnako podstatným fundamentom na dosiahnutie požadovaného cieľa, ktorým je kvalita. Takto sme si osvojili aj náš slogan - KOORDINÁCIA, KONTROLA, KVALITA, a to presne v tejto postupnosti.

V rámci poskytovania služieb sa riadime zásadami a metodikou certifikátov kvality ISO 9001, systém manažérstva kvality, ISO 14001, systém environmentálneho manažérstva, ISO 18001, Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Cieľom RED je produkovať kvalitné projekty s optimálnymi zriaďovacími a prevádzkovými nákladmi a so zaujímavými výnosmi pre našich investorov.

Štruktúra spoločnosti

firemná-štruktúra.png

Dizajn manuál

Dizajn manuál /DM/ je súbor pravidiel pre vytvorenie jednotného vizuálneho štýlu firmy. Obsahuje konkrétne príklady použitia loga v praxi, ako hlavičkový papier, vizitku a pod. Obsahuje presné tvary loga, proporcie jednotlivých častí, vzdialenosti, farby a používané písma. DM je návodom, ako sa má logo ďalej používať v rôznych prípadoch. Obsahuje aj vizuálne ukážky nesprávneho používania loga, ktoré ale nevyčerpávajú všetky zakázané spôsoby jeho použitia.

Firma je povinná riadiť sa pravidlami v danom DM, a to vo všetkých formách vnútornej aj vonkajšej komunikácie firmy s verejnosťou. Ďalšie používanie loga a jednotlivých častí logomanuálu smú iba osoby oprávnené k danej činnosti, a to v súlade so všetkými pravidlami DM. 

Podporujeme

Naša spoločnosť nezištne podporuje talentovaných umelcov, športovcov, detské a kultúrne neziskové organizácie, organizácia marketingová a reklamná podpora akcií.

Pane & Olio
www.ecofleet.sk
Dúbravské hody 2017
Dúbravské hody 2016
Hip Hop Žije
www.aquabella.sk

Poloha

logo-skgbc.png
logo-alliance-blue.png
bottom of page